Eylandt Flielandt

Cultuur Historische Vereniging

Statuten

Onze statuten zijn neergelegd in een uitgebreid document. Om een en ander leesbaar te houden, hebben we op deze pagina enkel de doelstelling van onze vereniging eruit gelicht.


Wilt u de hele inhoud van onze statuten lezen, dan kunt u deze downloaden vanaf deze pagina.De Cultuur Historische Vereniging Eylandt Flielandt heeft als doelstelling:


     a.     het wekken van belangstelling voor en bevorderen van de kennis van de geschiedenis van Vlieland.

     b.     het bijeenbrengen, in eigendom verwerven en tentoonstellen van voorwerpen en geschriften  

        betrekking

        hebbende op de geschiedenis van Vlieland, alsmede het beheer van de hieronder vallende

        bezittingen van de vereniging.

     c.     het bevorderen van de bescherming van de cultuur historische bepaalde sfeer op het eiland, en in

        het dorp Oost-Vlieland in het bijzonder.

     d.     het bevorderen van de uitwendige en inwendige instandhouding van reeds bestaande

        cultuurhistorische monumenten op Vlieland.

     e.     het bevorderen van het verwerven, behoud en restaureren van collecties op Vlieland.

     f.      het verlenen van steun, in de meest uitgebreide zin van het woord, aan het museum “Tromp’s

        Huys”, hierna te noemen: “het Museum”.


De vereniging tracht dit doel met alle wettige middelen te verwezenlijken, onder meer door:


     •       Het verrichten van sponsoractiviteiten ten behoeve van de vereniging en het Museum.

     •       Het geven van adviezen aan het Museum.

     •       Het bevorderen van vrijwilligerswerk ten behoeve van het Museum.

     •       Het verzorgen van publicaties.

     •       Het organiseren van (studie) bijeenkomsten.

     •       Het zonodig voeren van procedures om de onder b en vermelde doeleinden te bewerkstelligen.

     •       Alsmede alle overige wettelijke middelen die het bestuur voor het bereiken van de doelstelling nodig

        acht, of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Download hier onze statuten