Eylandt Flielandt

Cultuur Historische Vereniging

Privacy

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

is een Europese verordening die de regels voor de ver-

werking van persoonsgegevens door particuliere bedrij-

ven, organisaties en overheidsinstanties in de hele

Europese Unie standaardiseert.


Het doel is niet alleen om de bescherming van per-

soonsgegevens binnen de Europese Unie te garande-

ren, maar ook om het vrije verkeer van gegevens binnen

de Europese interne markt te waarborgen. De verorde-

ning geldt wereldwijd voor alle ondernemingen en orga-

nisaties die persoonsgegevens bijhouden en verwerken

van natuurlijke personen in de Europese Unie, onafhankelijk

of er al dan niet betaald wordt voor diensten of producten.


De verordening verving de databeschermingsrichtlijn uit 1995. Die sloot niet meer aan op de huidige digitale wereld.


De AVG is in mei 2016 in werking getreden. Organisaties kregen tot 25 mei 2018 de tijd om hun bedrijfsvoering met de AVG in overeenstemming brengen.Privacybeleid Cultuur Historische Vereniging "Eylandt Flielandt"


Cultuur Historische Vereniging "Eylandt Flielandt" (CHV) verwerkt persoonsgegevens. We willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren.


Met het privacybeleid geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door de CHV.


Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens omdat u lid bent van onze vereniging. U heeft deze gegevens bij inschrijving aan ons verstrekt.

De gegevens die wij bij inschrijving van u en (in geval van gezamelijke inschrijving) uw partner ontvangen, zijn:


          -o-  Voor- en achternaam

          -o-  Geslacht

          -o-  Geboortedatum

          -o-  Adresgegevens

          -o-  Telefoonnummer

          -o-  E-mail adres


Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van uw betaling voor lidmaatschap en bij deelname aan bepaalde

activiteiten;

Om u te kunnen informeren over onze vereniging middels een nieuwsbrief met verslagen

van activiteiten, berichtgeving over komende activiteiten en actuele berichtgeving over

zaken die voor senioren van belang zijn.


Lidmaatschapsregistratie

Lidmaatschapsregistratie verloopt via een inschrijvingsformulier. Alle gegevens worden opgeslagen in een bestand, lokaal op een apparaat dat alleen gebruikt wordt voor de CHV. Er wordt maandelijks lokaal een back-up gemaakt van het bestand. De penningmeester en de voorzitter hebben toegang tot deze gegevens en verspreiden deze indien nodig ten behoeve van de vermelde activiteiten.


Overige systemen

De financiële administratie maakt geen gebruik van doorlopende SEPA machtigingen. De

administratie wordt bijgehouden in gangbare office pakketen (mail, rekenblad en tekstverwerkingspakketten), lokaal opgeslagen en maandelijks wordt een back-up gemaakt.


Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze vereniging heeft geen leden die jonger zijn dan 16 jaar. Er worden over deze doelgroep geen gegevens verzameld of opgeslagen.


Omgang met beeldmateriaal (foto’s, video) van leden

Wij maken foto’s en video’s van diverse activiteiten ten behoeve van verslaggeving van activiteiten of om op de website te plaatsen als herinnering en ter promotie van onze vereniging. Er is tot nu toe geen expliciete toestemming gevraagd voor het maken van beeldmateriaal van het betreffende lid.

Indien u niet wenst dat er beeldmateriaal van u gebruik wordt, kunt u dat aan het bestuur kenbaar maken en zullen zij daarmee rekening houden.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegd toegang, ongewenste openbaarmaking en on geoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons, bij voorkeur via voorzitter@CHV-vlieland.nl.


Cookies of vergelijkbare technieken die we gebruiken

CHV gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken op de website van de vereniging.


Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerking. Het gaat hierom besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of – systemen zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld bestuurslid) tussen zit.


Hoelang wij persoonsgegevens bewaren

De CHV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens van onze leden blijven na het beëindigen van het lidmaatschap nog minimaal 5 jaar bewaard.


Delen van persoonsgegevens met derden

CHV deelt geen persoonsgegevens met derden.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U kunt uw gegevens inzien of aanpassen door een verzoek daartoe te richten aan het bestuur. U kunt verzoeken uw gegevens te verwijderen bij opzegging van het lidmaatschap.