Eylandt Flielandt

Cultuur Historische Vereniging

(placeholder)

Jaarvergadering 2022

Download de stukken

Jaarverslag 2021

(placeholder)

Verslag jaarvergadering 2021

Baten & Lasten 2021

Balans 2021

Verslag KCC

Agenda Algemene Ledenvergadering

17 mei 2022


Locatie: Informatiecentrum De Noordwester, Dorpsstraat 150, Vlieland


1.     Opening 19.30 uur


2.     Ingekomen stukken en reacties van de leden


3.     Notulen Algemene Ledenvergadering 18 mei 2021


4.     Jaarverslag 2021


5.     FinanciĆ«n 2021

     a. behandeling financieel jaarverslag door de penningmeester

     b. verslag van de kascommissie

     c.  benoeming nieuw lid kascommissie

     d.  goedkeuring jaarrekening


6.     Bestuursverkiezing

        Aftredend en herkiesbaar: de heer Ronald Verhulst (penningmeester).


7.     Rondvraag


8.     Sluiting


Na afloop van de jaarvergadering zullen we enkele oude filmpjes vertonen uit de recente Vlielandse historie. We hopen dat dit allemaal gaat lukken omdat het filmmateriaal erg kwetsbaar is.