Eylandt Flielandt

Cultuur Historische Vereniging

(placeholder)

Jaarvergadering 2020

In verband met alle maatregelen rondom het corona virus heeft het bestuur besloten om dit jaar de Algemene Ledenvergadering in een andere vorm te laten plaats vinden.


Alle leden hebben samen met het verenigingsblad 10 Eeuwen Eylandt Flielandt de stukken voor de jaarvergadering toegezonden gekregen.


Vanwege alle maatregelen is het bestuur de mening toegedaan dat er geen "normale" ledenvergade- ring mogelijk zal zijn binnen de in de termijn die onze statuten voorschrijven. Deze schrijven voor dat binnen 6 maanden na het einde van een verenigingsjaar een jaarvergadering dient te worden gehouden.


Het bestuur roept de leden op om, op grond van de toegezonden stukken, te reageren indien dat nodig is. De reacties kunnen bij het bestuur worden neergelegd waarna deze zullen worden behandeld tijdens een buitengewone bestuursvergadering die zal worden gehouden op 30 mei 2020.

Deze vergadering zal d.m.v. een videobellen-app plaatsvinden tussen alle bestuursleden.


Na afloop van deze buitengewone bestuursvergadering zullen de resultaten op de website bekend gesteld worden en daarna ook nog in het eerstvolgende nummer van 10 Eeuwen Eylandt Flielandt.

De agenda is voorlopig als volgt vastgesteld:1.     Opening 19.30 uur middels videobellen


2.     Ingekomen stukken en reacties van de leden


3.     Notulen Algemene Ledenvergadering 30 april 2019


4.     Jaarverslag 2019


5.     Financiën 2019

    a. behandeling financieel jaarverslag door de penningmeester

    b. verslag van de kascommissie (benoeming nieuw lid kascommissie zal op later moment

        plaatsvinden)

    c. goedkeuring jaarrekening


6.     Bestuursmededelingen

    a. Bestuursverkiezingen

        Aftredend en herkiesbaar: Mevrouw Barbara de Bruijn;

        Aftredend en niet herkiesbaar: Mevrouw Marja Veerdig (bestuurslid tevens redactie

        verenigingsblad).


        Het bestuur stelt voor de heer Berend Hazenberg te benoemen tot bestuurslid.

        Eventuele kandidaten kunnen zich aanmelden tot 29 mei 2020 bij de secretaris van de vereniging.


7.     Rondvraag


8.     Sluiting


Download de stukken

Jaarverslag 2019

(placeholder)

Verslag jaarvergadering 2019

Baten & Lasten 2019

Balans 2019

Verslag KCC