Eylandt Flielandt

Cultuur Historische Vereniging

(placeholder)

Jaarvergadering 2019

Op dinsdag 30 april 2018 houdt de Cultuur Historische Vereniging “Eylandt Flielandt” haar jaarlijkse ledenvergadering. De vergadering vindt plaats in de Bibliotheek, Lutinelaan 3 op Vlieland. De vergadering vangt aan om 19.30 uur.De diverse stukken van deze vergadering kunt u downloaden vanaf deze pagina.


Agenda Algemene Ledenvergadering


1.     Welkom en opening

2.     Ingekomen stukken

3.     Notulen Algemene Ledenvergadering 17 april 2018

4.     Jaarverslag 2018

5.     Financiën 2018

     a. behandeling financieel jaarverslag door de penningmeester

     b. verslag van de kascommissie en benoeming nieuw lid kascommissie

     c. goedkeuring jaarrekening ALV

6.     Bestuursmededelingen

     a.     Bestuursverkiezingen:

     Aftredend en niet herkiesbaar: de heer Harry de Wit (penningmeester).

     Het bestuur stelt voor de heer Ronald Verhulst te benoemen tot penningmeester.

         Eventuele kandidaten kunnen zich aanmelden tot 29 april 2019 bij de secretaris van de

         vereniging.

7.     Rondvraag

8.     Sluiting en koffiepauze


Na de pauze wordt er door iemand van de begrafeniscommissie Vlieland een lezing verzorgd over 'Begraven op Vlieland'.Download de stukken

Jaarverslag 2018

Notulen ALV 17-04-2018

Jaarrekening 2018

(placeholder)

Balans 2018